Πολιτική απορρήτου

Από τις 25-5-2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός 2016/679/ΕΚ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση έφεραν νέες προκλήσεις όσο αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι τμήμα της καθημερινότητας των φυσικών προσώπων επειδή συμβάλουν σε αυτήν ή επειδή είναι απαραίτητα για την εμπορική και λειτουργική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά. Παρόλα αυτά η προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την ‘επεξεργασία’ των προσωπικών τους δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός και για τον λόγο αυτό πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο και πρόσβαση σε αυτά.

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

Για το ξενοδοχείο μας μας η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι βασική αρχή και παράγοντας εμπιστοσύνης για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και προμηθευτές μας.

Το ξενοδοχείο μας σεβόμενο τον νέο Κανονισμό και τα προσωπικά σας δεδομένα, προβαίνει σε άμεση εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε για τα βασικά σημεία της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου να συνεχίσουμε την μεταξύ μας συνεργασία.

Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την καλύτερη οργάνωση της μεταξύ μας σχέσεως, την εξυπηρέτηση και την ενημέρωσή σας.

Πληροφορίες- Δεδομένα που συλλέγουμε είναι ενδεικτικά :

-Τα ατομικά στοιχεία των πελατών (π.χ. Όνομα, επώνυμο, φύλο, αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, e-mail, τηλέφωνο, στοιχεία πληρωμής κ.α.)

-Βίντεο από τους κοινόχρηστους χώρους που παρακολουθούνται για λόγους ασφαλείας. Για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων του ξενοδοχείου μας, υπάρχει κλειστό κύκλωμα καταγραφής καμερών  (Closed Circuit TeleVision) ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χώρων, του προσωπικού και των πελατών μας.

Σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε δεδομένα μόνο κατόπιν δικής σας συναινέσεως. Επίσης, δεν τα μεταφέρουμε και δεν τα μεταδίδουμε σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη δικής σας άδεια. Ενδεχόμενη βέβαια είναι η μεταφορά τους σε τρίτα άτομα ή φορείς προκειμένου να μην υφίστανται δυσλειτουργίες κατά την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων.

Γ. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους και ειδικά αναφερόμενους μόνο σκοπούς. Ειδικότερα :

1.Για τη διαχείριση της κράτησής σας (αίτηση κράτησης και εκτέλεσή της)

2.Για την επικύρωση των πληροφοριών σας ώστε να ελέγξουμε ότι τα δεδομένα είναι ακριβή. Η επεξεργασία αυτή θεωρείται απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της κράτησής σας με το ξενοδοχείο μας ή  για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας

3.Για την έκδοση και είσπραξη των νόμιμων παραστατικών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στο ξενοδοχείο μας μπορούν να τύχουν επεξεργασίας  μόνο από τους εργαζομένους του ξενοδοχείου μας καθώς  και από εκτελούντες την επεξεργασία.

Συγκεκριμένα δύνανται να μεταβιβαστούν  περιοριστικά  :

Σε Δημόσιες  Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές

Σε φορείς με τους οποίους υπάρχει συνεργασία του ξενοδοχείου μας κατά τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων

Σε στελέχη και αντιπροσώπους του ξενοδοχείου όπως πάροχοι υπηρεσιών και συνεργάτες

Σε νομικές υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας ή στις αστυνομικές αρχές.

Σε Εξωτερικούς συνεργάτες του ξενοδοχείου μας

Σημειώνεται ότι τυχόν επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τους ανωτέρω γίνεται στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση  των σκοπών που τους έχει ανατεθεί.

Στην περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε. Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς μας.

Καταρχήν λοιπόν τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι τη λύση της μεταξύ μας συνεργασίας. Συνεπώς μετά το πέρας αυτής προβαίνουμε σε διαγραφή τους. Μόνο κατ’ εξαίρεση θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μετά τη λήξη αυτής και συγκεκριμένα

1.Για στατιστικούς σκοπούς

2.Πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομοθετικά επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μας

3.Δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων

Ε. ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Το ξενοδοχείο μας τηρεί Αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων σκοπών του και σύμφωνα με τον νόμο και αφορά την φορολογία ή νομικές υποχρεώσεις ή επιβολή του νόμου γενικότερα. Τα στοιχεία σας τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς, για ζητήματα της μεταξύ μας εμπορικής ή συμβατικής συνεργασίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας στην εταιρία μας  να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

1.Δικαίωμα πρόσβασης : Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το ξενοδοχείο μας, καθώς και δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο αυτών.

2.Δικαίωμα Διόρθωσης : Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε ενημέρωση και διόρθωση ενδεχόμενων λαθών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

3.Δικαίωμα Διαγραφής : Δύνασθε να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από το ξενοδοχείο μας. Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να αρνηθούμε τη διαγραφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το ξενοδοχείο μας

5.Δικαίωμα στη φορητότητα : Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σε  δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σχετικά με εσάς.

6.Δικαίωμα εναντίωσης : Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με συγκεκριμένους σκοπούς, πχ εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου του ξενοδοχείου μας, καθώς και για την άσκηση των ως άνω αναφερόμενων και περιγραφόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ξενοδοχείου μας κ Καπετανάκη Μιχαήλ, στο email dpo@nevros.gr ή  μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό +30 244 10 93 201.

Σε κάθε περίπτωση, δύνασθε να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον φρονείτε ότι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας συντελείται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Close
Skip to content